Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

KARAOKE????Đàn Đá Đêm Nay " Nhạc Chăm " 7 Khánh Studio's

Dũng Phan 09/03/2021
68 lượt xem

KARAOKE????Đàn Đá Đêm Nay " Nhạc Chăm " 7 Khánh Studio's


( Đá Xanh Từ Ngàn Xưa
Giữa Núi Rừng Quạnh Quẽ
( Núi RừnG Quạnh Quẽ )
Người Raglai Tìm Tiếng Đàn
Dưới Suối Sâu
Âm Thanh Lặng Lẽ
( Âm thanh Lặng Lẽ )
Đá Không Còn Vô Tri
Như Bao Người Hàng Nghi
( Bao Người Hàng Nghi )
Cũng Có Tâm Hồn Ý Nhị
Cũng Du Dương
Giai Điệu Mượt Mà
( Giai Điệu Mượt Mà …!)
Athey Thdo pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta pai
Athey Thdo pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta pai
Athey Thdo pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta pai
Athey Thdo pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta pai
Đàn Đá Đêm Nay
Quạnh Chế Rượu Cấn
Athey thdo pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta Pai
Đàn Đá Đêm Nay
Tuy Quen Mã Lạ
Athey Thdo pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta Pai
Nghiêng Nghiêng Sườn Đồi
Cùng Hát Nguyên Đêm
Chỉ Có Bờ Trên Từng
Viên Đá Xiên Xiên
Athey Thdo Pesk Pa Tâu
Câu Nhâm Ta Pai
Athey Thdo Pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta Pai
Sơn Nữ Raglai
Bờ Bên Nghiêng Mơ Mộng
Đàn Đá Rừng Xanh
Cho Em Tràn Nhựa Sống
Đêm Nay Vui Bên Em
Tâm Hồn Anh Ngất Ngây
Đêm Nay Vui Bên Em
Tâm Hồn Anh Đắm Say
Tiếng Đàn Đá Bên Mã la
Múa Ca Tưng Bừng
( ế.. ề. ế… ế ..ế ..)
Đàn Đá Đêm Nay
Quanh Chế Rượu Cấn
Athey Thdo Pesk Pa Tâu
Câu Nhâm Ta Pai
Đàn Đá Đêm Nay
Tuy Quen Mã lạ
Athey Thdo Pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta Pai
Nghiêng Nghiêng Sườn Đồi
Cùng Hát Nguyên Đêm
Chỉ Có Bờ Trên Từng
Viên Đá Xiên Xiên
Athey Thdo Pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta Pai
Athey Thdo Pesk Pa Tâu
Câu Nhâm Ta Pai
Sơn Nữ Raglai
Bờ Bên Nghiêng Mơ Mộng
Đàn Đá Rừng Xanh
Cho Em Tràn Nhựa Sống
Đêm Nay Vui Bên Em
Tâm Hồn Anh Ngất Ngây
Đêm Nay Vui Bên Em
Tâm Tình Anh Đắm Say
Tiếng Đàn Đá Bên Mã la
Múa Ca Tưng Bừng
( ế.. ề. ế… ế ..ế .. )
Đá Xanh Từ Ngàn Xưa
Giữa Núi Rừng Quạnh Quẽ
( Giữa Núi Rừng Quạnh Quẽ )
Đá Không Còn Vô Tri
Như bao Người Hàng Nghi
( Như bao Người Hàng Nghi )
Đá Xanh Từ Ngàn Xưa
( ế.. ề. ế… ế ..ế .. )
Đá Không Còn Vô Tri
( ế.. ề. ế… ế ..ế .. )
Đá Xanh Từ Ngàn Xưa
( ế.. ề. ế… ế ..ế .. )
Đá Không Còn Vô Tri
( ế.. ề. ế… ế ..ế .. )
/Athey Thdo pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta pai
Athey Thdo pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta pai
Athey Thdo pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta pai
Athey Thdo pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta pai
Đàn Đá Đêm Nay
Quanh Chế Rượu Cần
Athey Thdo Pesk Pa Tâu
Câu Nhâm Ta Pai
Đàn Đá Đêm Nay
Tuy Quen Mã lạ
Athey Thdo Pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta Pai
Nghiêng Nghiêng Sườn Đồi
Cùng Hát Nguyên Đêm
Chỉ Có Bờ Trên Từng
Viên Đá Xiên Xiên
Athey Thdo Pesk Pa Tâu
Câu Mư Nhâm Ta Pai
Athey Thdo Pesk Pa Tâu
Câu Nhâm Ta Pai
Sơn Nữ Raglai
Bờ Bên Nghiêng Mơ Mộng
Đàn Đá Rừng Xanh
Cho Em Tràn Nhựa Sống
Đêm Nay Vui Bên Em
Tâm Hồn Anh Ngất Ngây
Đêm Nay Vui Bên Em
Tâm Tình Anh Đắm Say
Tiếng Đàn Đá Bên Mã la
Múa Ca Tưng Bừng
( ế.. ề. ế… ế ..ế .. )
Đá Xanh Từ Ngàn Xưa
Giữa Núi Rừng Quạnh Quẽ
( Giữa Núi Rừng Quạnh Quẽ )
Đá Không Còn Vô Tri
Như bao Người Hàng Nghi
( Như bao Người Hàng Nghi )
Đá Xanh Từ Ngàn Xưa
( ế.. ề. ế… ế ..ế ..)
Đá Không Còn Vô Tri
( ế.. ề. ế… ế ..ế .. )
Đá Xanh Từ Ngàn Xưa
( ế.. ề. ế… ế ..ế ..)
Đá Không Còn Vô Tri
( ế.. ề. ế… ế ..ế .. )
Đá Xanh Từ Ngàn Xưa
( ế.. ề. ế… ế ..ế .. )
Đá Không Còn Vô Tri
( ế.. ề. ế… ế ..ế .. )
Đá Xanh Từ Ngàn Xưa
( ế.. ề. ế… ế ..ế .. )
Đá Không Còn Vô Tri
( ế.. ề. ế… ế ..ế .. )
Hi..Oh

Nguồn: https://dulieubongda.net

Xem thêm các Video bóng đá khác tại: https://dulieubongda.net/video-bong-da